กก

Submission Deadline (Full Paper for Publication) November 20, 2019
Submission Deadline (Abstract for Presentation) November 20, 2019
Notification Date (Full Paper or Abstract) December 01, 2019
Registration Deadline December 05, 2019
Conference Date December 14-16, 2019